تصاویر حیوانات :

عکاسی حیوانات اهلی که از آسان ترین انواع است ، به تصایر کودکان شباهت زیادی دارد و همان قدر صبر و حوصله می خواهد . اما در مورد حیوانات وحشی که میتوان ان را (شکار بی تفنگ) نامید معمولا تله فوتوهای قوی لازم است تا عکس برداری از فواصل دور بدون داشتن خطر برای عکاسی یا رم دادن حیوان میسر گردد .  عکاسانی که در این رشته عکاسی میکنند معمولا برای خود یک جایی را انتخاب می کنند که از حمله ی حیوانات در امان باشند.