کارگاه HDR عکاسی و فتوشاپ

این کارگاه ترکیبی بین کلاس فتوشاپ و عکاسی می باشد که هردوی مساعل در کنارهم قرار گرفته و تصاویر بعد از ثبت شدن و گرفتن عکس به حالت فایل در فتوشاپ درآمده و با استفاده از ابراز بر روی آن تغیراتی داده و شما می توانید در پایان این کارگاه نتیجه مطلوب را مشاهده کنید .

نمونه تصاویر کارگاه HDR